Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 7 augusti 2019

Extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) hölls den 7 augusti 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor samt att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.
    

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 3 773 585 kronor genom nyemission av högst 18 867 924 aktier på nedanstående villkor.

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges nedan (eller av dem kontrollerat bolag).
  Namn                                   Antal aktier
  Wilhelm Risberg                   9 433 962
  Fredrik Lundgren                  9 433 962
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt enligt en särskild överenskommelse med garanter i anledning av den företrädesemission som styrelsen i Bolaget beslutade om den 30 maj 2019.
 3. Teckning av aktier ska ske genom betalning senast den 14 augusti 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,53 kronor per aktie.
 5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde, dock med marknadsmässig emissionsrabatt.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv samt infria sina avtalsenliga förpliktelser. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 36 437 989 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, vilket motsvarar cirka tio procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget dels efter att företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 30 maj 2019 har genomförts och registrerats hos Bolagsverket, dels efter att emissionen enligt punkt 7 på dagordningen har genomförts.

Verkställande direktören är bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 7 augusti 2019
ChromoGenics AB (publ)
Styrelsen

Kontakt
Jerker Lundgren, verkställande direktör
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Telefon: +46 (0)705 497 644
E-post: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 (0)8 503 000 50. http://www.chromogenics.com


Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter