Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019

Extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) hölls den 18 december 2019 i bolagets lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala varvid aktieägarna i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier (§ 5) enligt följande.

Äldre lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

Nuvarande lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Styrelsen har rätt att besluta om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet. Skälet till att styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om apport och/eller kvittning är att bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 18 december 2019

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com


Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten.

ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter