Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ).

Extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) hölls den 18 juni 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 34 551 197,83 kronor genom nyemission av högst 172 755 980 aktier på nedanstående villkor.

  1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara måndagen den 24 juni 2019.
  4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med onsdagen den 26 juni 2019 till och med fredagen den 12 juli 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med onsdagen den 26 juni 2019 till och med fredagen den 12 juli 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie. För det fall samtliga aktier tecknas kommer Bolaget att tillföras 86 377 990 kronor (före emissionskostnader).
  7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.
  8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om att upphäva emissionsbemyndigandet från årsstämman

Den extra bolagsstämman beslutade att upphäva det av årsstämman beslutade bemyndigandet till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut om bemyndigande för riktad nyemission (till emissionsgaranter)

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 600 000,138 kronor genom nyemission av högst 13 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning är att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskild överenskommelse med garanter i anledning av företrädesemissionen ovan.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för riktad nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 4 000 000,212 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier till Hörmann Verwertungen GmbH & Co. KG (eller dess ägare eller bolag inom samma koncern). Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier i samband med ett förvärv av maskinutrustning där en del av köpeskillingen ska erläggas i aktier.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 18 juni 2019

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Jerker Lundgren, verkställande direktör
Lars Ericsson, ekonomichef & kommunikationschef
Telefon: +46 (0)705 497 644
E-post: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 (0)8 503 000 50


Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter