Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) 2020

Årsstämma i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 (”Bolaget”) hölls torsdagen den 14 maj 2020 i Bolagets lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Marie Broman, Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist, Peter Gustafson och Johan Hedin som styrelseledamöter samt välja Andreas Jaeger som ny styrelseledamot. Noterades att Peter Edelsvärd avböjt omval.

Årsstämman beslutade att utse Johan Hedin till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Micael Schultze som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelse, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 oktober 2020 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Beslut om minskning av aktiekapitalet, utjämningsemission, antagande av ny bolagsordning och sammanläggning av aktier

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 7,494690 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen innebär att aktiekapitalet i Bolaget minskar från 141 466 854,894690 kronor till 141 466 847,40 kronor. Härigenom minskar kvotvärdet från 0,200000011 kronor per aktie till 0,20 kronor per aktie.

Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att möjliggöra den föreslagna sammaläggningskvoten beslutade årsstämman att öka Bolagets aktiekapital med 12,60 kronor genom nyemission av sextiotre (63) nya aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Erik Penser Bank AB (publ), med rätt och skyldighet för Erik Penser Bank AB (publ) att överföra aktierna för utjämning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt beslutet om sammanläggning av aktier.

Teckningskursen för de nya aktierna är 0,20 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges till aktiens kvotvärde är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt beslutet om sammanläggning av aktier.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

Beslut om sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100, vilket resulterar i att etthundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter utjämningsemissionen ovan uppgår till totalt 707 334 300 aktier, minskas till totalt 7 073 343 aktier. Sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ökar från 0,20 kronor till 20,00 kronor.

Anledningen till sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Erik Penser Bank AB (publ) inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med etthundra (100).

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 140 052 191,40 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen innebär att aktiekapitalet i Bolaget minskar från 141 466 860,00 kronor till 1 414 668,60 kronor. Härigenom minskar kvotvärdet från 20,00 kronor per aktie till 0,20 kronor per aktie.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen har rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner inom ramen för bolagsordningens gränser.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktade emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen har rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt aktiebolagslagen. Bemyndigandet får utnyttjas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet för första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

Uppsala den 14 maj 2020

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 (0) 8 463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Fler pressmeddelanden

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter