Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019

Aktieägarna i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 december 2019 (avstämningsdagen),
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 16 december 2019, under postadress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala eller via e‑post till e-postadress info@chromogenics.com med angivande av ”extra bolagsstämma” eller per telefon till telefonnummer 018 43 00 430.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 12 december 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, http://www.chromogenics.com, och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns 402 380 447 aktier och röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Advokat Mattias Prage föreslås till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier (§ 5) enligt följande.

 

Nuvarande lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

 

Föreslagna lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om apport och/eller kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 kräver för sin giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor (adress ovan) och på Bolagets webbplats http://www.chromogenics.com. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgiftsbehandling

I samband med den extra bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på http://www.chromogenics.com.

 

Uppsala i november 2019

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:

Jerker Lundgren, verkställande direktör

Lars Ericsson, CFO och kommunikationschef

Tel: +46 (0) 18 430 04 30

E-post: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 11:30 CET.


Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.  http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter