Delårsrapport januari – september 2018

Ökad orderingång och förvärv av I-Window genererar stark offertbas

Tredje kvartalet 2018

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,0 (3,3) MSEK och resultatet till -12,5 (-13,5) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,30 (-0,58) SEK.
  • Likvida medel per 30 september uppgick till 12,5 MSEK.
  • I augusti förvärvades inkråmet av I-window International AB för att bredda produktportföljen och stärka säljorganisationen.
  • Orderingången uppgick till 10 MSEK under kvartalet. Total offertstock uppgår efter förvärv av
    I-window till över 100 miljoner SEK på rapportdagen.
  • Väsentligt ökat kundintresse för Bolagets produkter.
  • Christer Simrén tillträdde som ny styrelseordförande 30 augusti.

Händelser efter periodens utgång

  •  Styrelsen har intensifierat arbetet med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning. En kortfristig lånefinansiering om 12 MSEK har avtalats med externa investerare.
20182017201820172017
MSEKJul-SepJul-SepJan-SepJan-SepJan-Dec
Nettoomsättning0,03,34,46,16,9
EBITDA-10,8-12,0-46,0-32,7-51,0
Periodens resultat-12,5-13,5-50,5-37,4-57,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK-0,30-0,58-1,29-1,95-3,17
Resultat per aktie efter utspädning, SEK-0,30-0,58-1,29-1,95-3,17
Likvida medel vid periodens slut12,556,712,556,738,5


ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. http://www.chromogenics.com/sv/

”Den varma sommaren och ökat fokus på klimatfrågan stärker efterfrågan på våra produkter. Förvärvet av I-Window har breddat produktutbudet och stärkt säljteamet. Vi börjar nu se resultaten komma!”

VD ord

I kvartalet förvärvades I-Window. Därmed breddar vi vårt produktutbud och stärker vår säljorganisation. Produkterna i de bägge bolagen kompletterar varandra mycket väl och vi ser goda utvecklingsmöjligheter kring gemensamma produkter. Sammantaget kommer affären öka tillväxten inom bolaget och göra oss mer kompletta inom vårt erbjudande. Avtalet sker via en earn-out modell vilket ger oss ett gemensamt starkt fokus inför framtiden.

Under kvartalet har vi tecknat ett antal ordrar om totalt cirka 10 MSEK och många offererade projekt är under diskussion med hög sannolikhet att bli orders inom kort.

Jag kan fortsatt konstatera att ConverLight® och I-Window löser ett högaktuellt problem och är därmed helt rätt i tiden. Det har årets varma sommar i Norden definitivt påvisat.

Vi har under kvartalet haft en nära dialog med våra kunder gällande tidigare inkörningsutmaningar som resulterar i omleveranser. Vi har identifierat och åtgärdat felen och våra tester visar 100% tillförlitlighet efter åtgärder. Vi tar vårt ansvar och kommer fortsatt hålla en nära dialog med våra kunder, men omleveranserna tynger bolagets finanser. Per den sista september hade bolaget reserverat cirka 8 MSEK i avsättningar, men det kan inte uteslutas att kostnaderna blir större.

Vi har avtalat en kortfristig lånefinansiering om 12 MSEK för att ge tid till det intensifierade arbetet med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning. Åtgärdsplanen med uppskattad årlig besparing om 7 MSEK kommer börja slå igenom under fjärde kvartalet 2018 med fullt utfall under våren 2019.

I kvartalet har vi fått vår första order till ett bostadsprojekt i Uppsala där Åke Sundvall bygger bostadsrätter. ConverLight valdes för att det fanns ett fokus på nyskapande arkitektur med stora glaspartier för fri utsikt och komfortabel inomhusmiljö. Då kostnaden för investering var jämförbar med alternativa lösningar i form av yttre solskydd med markiser och gardiner som eliminerar utsikten och som kräver underhåll, föll valet naturligt.

Christer Simrén har tagit ordförandeklubban. Han har lång erfarenhet från processindustri och har bl a varit vVD för BillerudKorsnäs. Vår CFO Susanne Andersson har valt att lämna för annat uppdrag externt, men kvarstår i rollen under uppsägningstiden. Rekryteringsprocess för att hitta ny CFO har inletts.

Visionen om att på fem års sikt uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs inför en successiv uppskalning av försäljning och produktion.

Jerker Lundgren, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl 08.30 CET.


Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight®ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight®bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com/sv/

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter