Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

ChromoGenics förvärvar egen sputterkapacitet och stärker bolagets strategi med stabil och kvalitetssäker produktion av sputtrad film för dynamiska glas

Tredje kvartalet 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 14,0 (0,0) MSEK och resultatet till -20,0 (-12,5) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,07 (-0,30) SEK. Leveranser av inneliggande kundorder av dynamiska produkter försenades under kvartalet vilket har inneburit en förskjutning av nettoomsättningen.
 • Bruttoresultatet uppgick till -4,9 MSEK vilket är en försämring med -0,6 MSEK jämfört med motsvarande period 2018 och -3,5 MSEK sämre än för andra kvartalet 2019. Ökade kostnader för material och insatsvaror påverkade utvecklingen negativt.
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 48,2 (29,2) MSEK.
 • Företrädesemissionen för att finansiera förvärv av sputtringsmaskiner i juli blev övertecknad till 180 procent. Nyemissionen gav ett kapitaltillskott på 86,4 MSEK.
 • Den extra bolagsstämman den 7 augusti 2019 beslöt att genomföra en riktad nyemission på 10,0 MSEK till två investerare med en teckningskurs 0,53 SEK. Den extra bolagsstämman beslöt vidare att anta en ny bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier i bolaget och bolagets aktiekapital ändrades.
 • Den 19 augusti 2019 beslöt styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman om en ny riktad nyemission av aktier till teckningskursen 0,50 SEK genom kvittning av fordringar om ca 5,2 MSEK avseende garantiersättning till garanter i samband med företrädesemissonen.
 • Den 30 september lyftes den första av två sputtringsmaskiner på plats in i de nya lokalerna i Uppsala med syfte att säkerställa egen sputterkapacitet och reducera ChromoGenics produktionskostnader.     
 • Orderingången uppgick till 3,1 MSEK under tredje kvartalet. Den totala offertstocken uppgår till ca 350 MSEK på rapportdagen. Ordervolymen inför fjärde kvartalet 2019 uppgår till 16,9 MSEK, ett uttryck för fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics produkter.
 • ChromoGenics deltar i FoU-programmet Switch2Save inom Horizon 2020 som finansieras av EU. ChromoGenics andel är 1 035 KEUR.

 

  2019 2018   2019 2018   2018
MSEK Jul-Sep Jul-Sep   Jan-Sep Jan-Sep   Jan-Dec
Nettoomsättning 14,0 0,0   37,2 4,4   11,2
EBITDA -17,4 -10,8   -46,6 -45,6   -66,5
Periodens resultat -20,0 -12,5   -54,8 -50,5   -73,4
Resultat per aktie, SEK -0,07 -0,30   -0,32 -1,34   -1,83
Likvida medel vid periodens slut 48,2 12,5   48,2 12,5   7,5

 

Händelser efter periodens utgång

 • Tre order på sammanlagt 1,4 MSEK från Vasakronan erhölls i oktober.
 • Styrelsen kallade den 15 november till extra bolagsstämma den 18 december för att möjliggöra och skapa beredskap för framtida långsiktig finansiering av ChromoGenics.

 

Installation av egna produktionsresurser går enligt plan

VD-ord

ChromoGenics framgång bygger på kundernas förtroende för vårt pionjärarbete och unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader. Våra produktkategorier är dynamiskt glas som skiftar ton beroende på solstrålning, statiska glas med inbyggt solskydd och designade panelglas med integrerade solceller. Produkterna marknadsförs under namnet ConverLight®. Vi skapar genom vår affärsidé och vårt totala fasadkoncept förutsättningar för mer klimatvänliga och attraktiva byggnader genom förbättrad inomhuskomfort, ökad energiprestanda samt ökat fastighetsvärde.

Under tredje kvartalet genomfördes en lyckad företrädesemission som inbringade netto 66,7 MSEK och blev övertecknad till 180 procent. Huvudsyftet med emissionen var att finansiera förvärv av två sputtringsmaskiner tillsammans med två mindre forskningsmaskiner för sputtring. Emissionen bidrog att stärka bolagets kapitalbas väsentligt. Inte minst viktigt tillförs ChromoGenics genom denna investering egen primär sputtringskapacitet med kvalificerade maskiner. Tanken är att vår nuvarande externa leverantör av sputtrad film fortsättningsvis ska fungera som second source. Vi skapar med detta en stabil industriell struktur med fokus på leverans av laminerat prestandaglas. Den 30 september lyftes den första sputtermaskinen på ca 130 ton in genom taket och ställdes på sin plats på Söderforsgatan i Uppsala.

Monteringsprocessen fortlöper enligt plan med sikte på slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under första halvåret 2020.

Detta är basen för ChromoGenics dynamiska produkter. Hela produktionsprocessen och de dynamiska produkterna blir betydligt mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Genom förvärvet av sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen vilket skapar förutsättningar för att utvecklas till det självklara förstahandsvalet av den centrala komponenten i framtidens dynamiska glas.

Det unika för ChromoGenics är affärsidén att producera och leverera dynamisk sputtrad film till olika produktionsenheter/glasproducenter, som därefter monterar och levererar slutlig glasprodukt till slutkund. Genom strikt process- och kvalitetskontroll och betydande egen produktionskapacitet möjliggörs en snabb internationell expansion.

Den gångna våren och sommaren tydliggjordes risken med att inte ha kontroll över hela produktionsprocessen och bekräftade ytterligare behovet av att säkerställa komplett egen produktion som nyckelfunktion. Våra leveransproblem uppstod till följd av den nuvarande underleverantörens bristande processkontroll i kombination med en maskinombyggnad. Nu är deras produktion uppgraderad och förbättrad processkontroll har implementerats. Vi bedömer att vår leverantör av sputtrad film nu kommit till rätta med sina produktionsproblem.

I mitten av september var vi därför tvungna att kommunicera till marknaden kvalitetsproblem med inkommande material och försening av intäkter under 2019 på ca 30 MSEK i förhållande till den ursprungliga målsättningen. Det har även påverkat vår nyförsäljning av dynamiska produkter inom ramen för ConverLight®.  

ChromoGenics deltar i projektet Switch2Save med finansiering 5 468 KEUR från EU:s forskning- och innovationsprogram Horizon 2020. Av detta går 1 035 KEUR till ChromoGenics. Målet med projektet är att kombinera de mest avancerade elektrokroma och termokroma materialen för att tillverka lätta, hybridaktiverade switchbara optiska system.

Vi arbetar efter visionen att inom några år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm sputtrad film. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs för produktförbättringar och genomför en successiv uppskalning av produktions- och försäljningskapacitet.

Vi har även inlett ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom bolaget för att ytterligare stärka vår miljöprofil. Vi ser en allt större acceptans för vår dynamiska lösning och har nu starkt fokus på försäljning 2020.

Jerker Lundgren, VD

Kontakt:

Jerker Lundgren, verkställande direktör
Lars Ericsson, CFO och kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-post: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 08:30 CET.


Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.  http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter