ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med notering på Nasdaq First North

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.


ChromoGenics AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende inbjudan till teckning av Units i ChromoGenics inför listning på Nasdaq First North som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 februari 2017. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ChromoGenics styrelse kan komma att reglera garantiersättningen till garanterna genom riktad emission om högst 500 000 aktier samt, i likhet med Erbjudandet, genom tilldelning av en teckningsoption per aktie vederlagsfritt (tillsammans en ”Unit”). Totalt kan högst 500 000 Units tilldelas garanterna som garantiersättning. Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på http://www.chromogenics.com.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av Units i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 24 februari 2017. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm. Investerare som har tecknat genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande. Om tecknare önskar kvarstå som tecknare av aktier behövde denne ej vidta några åtgärder.

RÅDGIVARE
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende svensk rätt till ChromoGenics i samband med erbjudandet.

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl 12.00 CET.

KONTAKT:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
 

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolaget har cirka 20 anställda och de huvudsakliga ägarna är K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. http://www.chromogenics.com 


Ladda ner som PDF

Media

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter