ChromoGenics nyemission övertecknad - tillförs minst 117,3 MSEK och över 2000 nya aktieägare

ChromoGenics AB (publ) tillförs minst 117,3 MSEK och mer än 2000 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning på Nasdaq First North Stockholm den 23 mars 2017.

Erbjudandet om teckning av Units i ChromoGenics har mottagits väl på marknaden och styrelsen har beslutat att tilldela ca 119 MSEK, varav 117,3 MSEK motsvarar grunderbjudandet och kommer att tillföras ChromoGenics, före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av ägarlån och garantiarvoden. Överskjutande belopp kan komma att omfattas av sedvanlig marknadsstabilisering och/eller medföra utnyttjande av Övertilldelningsoptionen. Ingen tilldelning har således skett till det konsortium vilket garanterade emissionen upp till 90 procents teckningsgrad.

”Vi är otroligt glada att så många har visat intresse för att teckna aktier i vårt bolag. Det är glädjande att dynamiska glas skapar stort intresse hos många både kommersiellt och från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv,” säger Anders Brännström, styrelseordförande i ChromoGenics.

”Det känns fantastiskt att inleda nästa fas i ChromoGenics utveckling, den publika och kommersiella fasen. Vi ska skapa värde både för kunderna och aktieägarna genom att i full skala lansera våra dynamiska glas som gör fastigheter mer attraktiva genom att spara energi och på ett påtagligt sätt höja inomhuskomforten,” säger Thomas Almesjö, VD i ChromoGenics.

Antalet utestående aktier i ChromoGenics ökar genom grunderbjudandets genomförande från 9 414 326 till 23 214 326. En möjlig utökning av Erbjudandet genom eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer att meddelas genom pressmeddelande vid en senare tidpunkt.

Likvid för tecknade Units ska erläggas enligt anvisning på utsänd avräkningsnota, beräknad till den 8 mars 2017. Aktier och teckningsoptioner kommer att levereras till respektive värdepapperskonto när dessa registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 17 mars 2017. Handel i aktier och teckningsoptioner beräknas inledas den 23 mars 2017 förutsatt godkänd listningsansökan.

Villkoren för teckningsoptionerna är att fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i ChromoGenics under perioden 1-31 maj 2018 till en kurs av 10,20 SEK. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för grunderbjudandet kommer ChromoGenics tillföras ca 35,2 MSEK i emissionslikvid genom emission av ytterligare 3 450 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning på maximalt 12,9 procent.

ChromoGenics har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017 kl 08.30 CET.

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

 
Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolaget har cirka 20 anställda och de huvudsakliga ägarna är K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. http://www.chromogenics.com 


Ladda ner som PDF

Media

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter