ChromoGenics genomför kostnadsreduktioner och varslar med anledning av Corona-pandemin

ChromoGenics varslar om uppsägningar och permitteringar av personal med anledning av fördröjd orderingång och leveranser av Bolagets olika glasprodukter till följd av pågående Corona-pandemi, bristande produktionsstabilitet i inköpt elektrokrom folie samt viss försening av tillverkningsstart i egen anläggning i Uppsala. Bolaget ansöker också om ekonomiska bidrag från statliga myndigheter och senarelagda betalningar.

Pågående installation av förvärvade sputtermaskiner som blivande primär produktionskapacitet fortlöper med bedömd produktionsstart i sommar. Tidsplanen har negativt påverkats av att ett antal engelska konsulter kallats hem med anledning av pågående Corona-pandemi. Bolagets nuvarande leverantör av elektrokrom folie har fortsatt visat sig ha problem att leverera material med rätt kvalitet, med inverkan på ChromoGenics leverans till kund.

 

ChromoGenics kunder har vidare som följd av Corona-pandemin visat sig dröja med beställningar. Detta förskjuter Bolagets orderingång och fakturering under innevarande år med den inverkan att ChromoGenics omsättning för 2020 beräknas understiga utfallet för 2019.

 

Bolaget tvingas i ljuset av ovanstående omständigheter att reducera löpande kostnader genom främst varsel och permitteringar av personal med 20 personer, varefter Bolagets personalstyrka beräknas uppgå till i storleksordningen 16 personer. Primärt är syftet med dessa åtgärder säkerställa bolagets likviditet.

 

ChromoGenics kommer vidare att ansöka om medel från publika stimulanserbjudanden med anledning av Corona-pandemin samt ta upp förhandlingar om senarelagda betalningar med leverantörer och fordringsägare som till exempel Energimyndigheten.

För ytterligare information:

Jerker Lundgren, VD

Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef

Tel: +46 (0) 18 430 04 30

E-mail: info@chromogenics.com

 

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 08:55 CET.


Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

 

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Fler pressmeddelanden

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter