ChromoGenics genomför en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 94,1 MSEK

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020, genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner, till teckningskurs 66,50 SEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden, kommer att tillföra ChromoGenics cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner kan ChromoGenics komma att tillföras högst cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv i sammandrag

ChromoGenics övergripande strategi är att med bas i Uppsala producera elektrokrom folie för direkt leverans till olika globalt spridda samarbetspartners inom produktion av glas, s k hubbar. Dessa samarbetspartners kommer sedan, inom ramen för sin normala verksamhet, att producera laminerat glas med ChromoGenics elektrokroma folie integrerat. Därmed kan tunga och miljöbelastande glastransporter reduceras betydligt vilket resulterar i minskad klimatbelastning.

ChromoGenics möter ett betydande intresse och stor efterfrågan på Bolagets patenterade elektrokroma ConverLight®-teknologi för glasapplikationer. Solvärmestrålning till inomhusmiljö kan reduceras, ökad energiprestanda kan uppnås och arkitektonisk frihet kan säkerställas vid utformning av byggnaders fasader.

Bolaget har under 2019 investerat i en betydande egen kapacitet för sputtring, två maskiner för sputtring med en kapacitet av i storleksordningen 450 000 m2 vardera per år. Sputter I kommer initialt att i sin helhet disponeras för tillverkning av elektrokrom folie för fönster- och fasadglas och Sputter II kommer att disponeras för uppdragskontrakterad sputtring för alternativa tillämpningar, t ex insatsvaror för elektronik och medicinteknik. ChromoGenics kan med egen produktionsutrustning på ett avgörande sätt säkerställa industriell kvalitet, i motsats till tidigare produktion med sputtrad film från extern part.

ChromoGenics står inför slutförande av installation och intrimning av Sputter I med planerad produktionsstart av elektrokrom film under det första kvartalet 2021, följt av installation av Sputter II med produktionsstart under det andra kvartalet 2021. Bolaget ser ett betydande marknadsintresse inom fönster- och fasadglasapplikationer och möjligheter till parallell uppdragskontrakterad sputtring. Detta ställer krav på tillförsel av rörelsekapital.

Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för planerade åtgärder, varför styrelsen för ChromoGenics har beslutat genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 78,5 MSEK och avses disponeras enligt följande prioritetsordning:

  • Sputter I: Slutlig intrimning för produktion av elektrokrom film för fönster- och fasadglas, 1,0 MSEK
  • Sputter II: Installation för uppdragskontrakterad sputtring, 4,0 MSEK
  • Utbyte av reklamerade installationer av dynamiska glas, 8,4 MSEK
  • Utveckling av den första hubben, 3,0 MSEK
  • Utbyggnad av produktionsanläggning, t ex renrum. 4,0 MSEK
  • Implementering av kvalitetssystem för ISO 9000 certifiering, 3,0 MSEK
  • Rörelsekapital, 55,1 MSEK

Vid fullt utnyttjande av i Erbjudandet vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras en nettolikvid om högst ytterligare cirka 33,2 MSEK. Nettolikviden avses disponeras i sin helhet för utökad marknadsbearbetning, etablering av flera hubbar samt utökad produktionskapacitet.

Villkor för Företrädesemission

Styrelsen för ChromoGenics beslutade den 6 november 2020, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020, att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 1 414 668 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 9 902 676 aktier och 2 829 336 teckningsoptioner serie 2020/2022:1. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2020. Teckningskursen uppgår till 66,50 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie, och innebär att ChromoGenics som högst kan tillföras cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 25 november – 9 december 2020. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter ska ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 25 november – 7 december 2020.

En (1) teckningsoption av serie 2020/2022:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader.

För det fall samtliga Units inte tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 18 november 2020.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,0 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har ChromoGenics ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om sammantaget cirka 89,1 MSEK, motsvarande cirka 94,7 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med tio (10) procent på garanterat belopp för dessa garantiåtaganden. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 18 november 2020.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

18 november 2020                                       Offentliggörande av prospekt

18 november 2020                                       Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

19 november 2020                                       Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

20 november 2020                                      Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

25 november – 7 december 2020                 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market

25 november – 9 december 2020                 Teckningsperiod

14 december 2020                                       Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 980 535,20 SEK, från 1 414 668,60 SEK till 3 395 203,80 SEK, genom utgivande av högst 9 902 676 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 7 073 343 till högst 16 976 019 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt, vid full teckning, om cirka 58,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i ChromoGenics kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 829 336 till totalt 19 805 355 aktier och aktiekapitalet att öka med 565 867,20 till totalt 3 961 071,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 64,3 procent.

Investerarpresentationer

ChromoGenics kommer att arrangera ett antal företagspresentationer. Dessa kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande och i sammanfattande folder som kommer att distribueras till samtliga aktieägare.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt

Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail:
info@chromogenics.com


Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017. ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se,  08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 11:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i ChromoGenics AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter