ChromoGenics förhandlar om en order överstigande 2,3 MEUR motsvarande 23,3 MSEK i Oslo

ChromoGenics slutförhandlar med det norska byggbolaget Betonmast (AS) med Avantor (AS) som byggherre, om en order av ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO för installation i en miljöcertifierad byggnad under uppförande vid Gulhaugtorg 5 i Oslo. Ordern uppgår initialt till 23,3 MSEK och kan ökas till 25,0 MSEK genom option på ytterligare beställningar.

Projektet delfinansieras av den norska innovationsmyndigheten Enova under programmet «Ny teknologi i byggenæriengen». Enova lyder under Klimat och Miljödepartementet i Norge.

Avtal beräknas skrivas under februari månad 2021. Detta ansluter väl till ChromoGenics pågående intrimning av Sputter I med fokus på produktion av sputtrad film för fönsterglas ConverLight Dynamic.

Den här ordern, som vi bedömer kommer att undertecknas under februari månad, är en viktig milstolpe i ChromoGenics fortsatta utveckling. Det är en stor order för bolaget och tydliggör ChromoGenics som kvalificerad leverantör av fönster för energieffektiva och miljöcertifierade hus.”, säger Leif Ljungqvist vd.

Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD 
Tel: +46(0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

http://www.chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021 kl. 12:30 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten enligt tillämplig lag.

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter