ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån

Statens Energimyndighet (”Energimyndigheten”) beviljar ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) anstånd med betalning av amorteringar och räntor till 1 oktober 2022.

Bakgrund

ChromoGenics har ansökt om anstånd med återbetalning av villkorslån och räntor till långivaren Statens Energimyndighet. Villkorslånet beviljades för ChromoGenics ConverLight Pilotprojekt 36700-1 med start av återbetalning efter projektets genomförande och när Bolaget genererar intäkter från de utvecklade produkterna. Projektet har försenats i förhållande till ursprunglig plan beroende på bland annat kvalitetsbrister relaterat till problem med insatsvaror från en underleverantör.

Energimyndighetens anstånd med amorteringar och räntebetalningar gäller till 1 oktober 2022 och inte specificerat till belopp.

Uttalande av Leif Ljungqvist

”Detta är en mycket positiv signal för ChromoGenics. Vi får nu en återbetalning av vår kredit till Energimyndigheten bättre i fas med vår kommande intjäning. Inga belopp har preciserats i Energimyndighetens beslut. Vi bedömer från ChromoGenics sida den likviditetslättnad beslutet innebär till väl över 10 MSEK’’, säger Leif Ljungqvist, VD.

Kontakt

Leif Ljungqvist, VD, +46 (0) 70 594 94 01

Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef, +46 (0) 18 430 04 30

E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober kl. 17:30 CET.


Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. http://www.chromogenics.com

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter