ChromoGenics ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

ChromoGenics AB (publ), en ledare inom dynamiska glas, har beslutat att ansöka om en notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige på 117 miljoner kronor.

Prospekt finns att ladda ner via http://www.chromogenics.com, http://www.gwkapital.se samt http://www.aktieinvest.se eller kan beställas i tryckt format från G&W Fondkommission på info@gwkapital.se eller per telefon på 08/503 000 50.

OM CHROMOGENICS OCH ERBJUDANDET
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger dynamiskt solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Teknologin har sin grund i världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien, vilken estimeras fortsätta växa under 2017 med stigande volymförsäljning och resultatförbättring påföljande år.

Marknaden för dynamiska glas förväntas växa kraftigt kommande år enligt det amerikanska analysföretaget n-tech Research. ”ChromoGenics kommer med stor sannolikhet att bidra väsentligt till den installerade basen av elektrokroma fönster för kommersiella byggnader framöver, men har precis bara börjat upprampning av produktion” – n-tech Research on smart windows markets: 2016-2025, Nov 2016.

“ChromoGenics är en ledande leverantör av dynamiskt glas för fönster, fasader och tak till kommersiella fastigheter. Vår produkt ConverLight™ gör fastigheter mer attraktiva genom högteknologiskt solskydd som ger ökad inomhuskomfort och energieffektivitet samt lägre underhållskostnader” inleder Thomas Almesjö, VD för ChromoGenics.

“Efter omfattande investeringar i innovation och utveckling är vår produkt nu i början av en spännande kommersialiseringsfas. Produkten är hållbar och kostnadseffektiv, vilket gör den till ett mycket konkurrenskraftigt substitut till markiser och andra externa solskydd. Vi har under de senaste åren utvecklat verksamheten, etablerat storskalig produktion och vår huvudfokus är nu kunder, kvalitet och leveransprecision. Listningen innebär att vi kan fortsätta utveckla vår produkt, expandera vår verksamhet och stärka vårt erbjudande till kunder och övriga intressenter.” avslutar Thomas Almesjö.

Erbjudandet uppgår till maximalt ca 117 MSEK plus en eventuell övertilldelning om maximalt ca 13 MSEK. Emissionsbeloppet är garanterat upp till ca 96 MSEK genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S samt ett konsortium av större investerare om totalt ca 55 MSEK och dels genom teckningsgarantier om ca 41 MSEK från ett antal större investerare.

Nettoemissionslikviden kommer att användas till att intensifiera försäljnings- och marknadsaktiviteter samt fortsatt produktutveckling och investering i produktionsutrustning för att öka kapaciteten. Den kommer även att användas till att finansiera rörelsekapitalbehov och förstärka balansräkningen i syfte att accelerera den planerade expansionen.

Första dag för handel planeras till den 23 mars 2017 förutsatt att ChromoGenics godkänns av First North för upptagande till handel, vilket bl a innebär att spridningskravet ska uppfyllas. Teckningstiden pågår mellan 9 och 24 februari 2017.

RÅDGIVARE 
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende svensk rätt till ChromoGenics i samband med erbjudandet.

FÖR MER INFORMATION:
Thomas Almesjö, VD

Susanne Andersson, CFO & kommunikationschef
+46 (0)18 430 04 30
info@chromogenics.com

 
VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

 
ChromoGenics är en global ledare inom dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger dynamiskt solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolaget har cirka 20 anställda och de huvudsakliga ägarna är K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. http://www.chromogenics.com


Ladda ner som PDF

Media

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter