ChromoGenics AB offentliggör utfall i företrädesemission

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten enligt tillämplig lag.

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av units med företrädesrätt för ChromoGenics aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 6 november 2020 med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020. Totalt tecknades 507 251 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 35,9 procent av Företrädesemissionen, och 26 132 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 881 285 units eller 62,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. ChromoGenics tillförs därmed cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 9 december 2020 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 33,7 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,7 MSEK utan stöd av uniträtter. Resterande del, motsvarande cirka 58,6 MSEK, har tecknats av emissionsgaranter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Varje unit består av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. I Företrädesemissionen emitteras 1 414 668 units bestående av 9 902 676 aktier och 2 829 336 teckningsoptioner serie 2020/2022:1. Varje Teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 17 november 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 980 535,20 SEK till sammanlagt 3 395 203,80 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 9 902 676 till sammanlagt 16 976 019. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i ChromoGenics kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 829 336 till totalt 19 805 355 aktier och aktiekapitalet att öka med 565 867,20 till totalt 3 961 071,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 64,3 procent.

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 53, 2020.

Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl 18:00 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter