Bokslutskommuniké 2020

ChromoGenics genomförde fullt garanterad företrädesemission för accelererad tillväxt

Fjärde kvartalet 2020

 • ChromoGenics påverkades under kvartalet fortsatt av Corona-pandemin och av förseningar vid intrimningen av sputtermaskinerna, vilket har medfört fördröjda beställningar från bolagets kunder. Orderingång och fakturering försköts under 2020 och in i 2021. Flera kunder väntar med att göra beställningar tills vi kan leverera dynamiska glas med egen producerad folie.
 • Under fjärde kvartalet uppgick orderingången på till 6,0 (3,1) MSEK en ökning med 93 procent jämfört med motsvarande period 2019. Från Vasakronan erhölls en order om 4,3 MSEK avseende Kvarteret Hästen i Uppsala och från Norge Ortun Skole om ca 1,0 MSEK. Ordervolymen inför första kvartalet 2021 uppgår till 8,8 (9,5) MSEK.
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 2,0 (8,1) MSEK och resultatet till -8,9 (-23,2) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,66 (-5,77) SEK efter företrädesemissionen i december.
 • Åtgärdsprogrammet i syfte att reducera bolagets löpande kostnader som startades i början av april fick stor effekt under årets fjärde kvartal. Rörelsekostnader minskade med ca 19,0 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2019.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,1 (-22,4) MSEK, vilket är en förbättring med 14,3 MSEK jämfört med motsvarande period 2019.
 • Likvida medel uppgick till 93,4 (24,8) MSEK per den 31 december 2020.
 • Installationen av två utrustningar för avancerad ytbeläggning (sputtermaskiner) i företagets lokaler i Uppsala, som är fundamentet för den framtida verksamheten, är på plats. Pågående arbete har fokus på att verifiera, trimma in och finjustera tillverkningsprocessen med tillhörande styrsystem. De initiala hållbarhetstesterna visar goda resultat.  
 • ChromoGenics styrelse beslutade den 23 oktober att återbetala erhållet permitteringsstöd på 2,4 MSEK till Tillväxtverket eftersom bolagets installations- och intrimningsprogram är prioriterat och bolaget därför inte kan hålla avgörande personer permitterade. Bolagets likviditet påverkades negativt med 2,4 MSEK. 
 • Den 28 oktober beviljades ChromoGenics anstånd med återbetalningsskyldighet av villkorslån till Energimyndigheten t.o.m. 1 oktober 2022. Detta innebär en likviditetslättnad på över 10 MSEK för ChromoGenics. 
 • Den 6 november beslutade ChromoGenics styrelse att med stöd av bemyndigande beslutat vid årsstämman den 14 maj 2020, genomföra en emission av units, bestående av sju aktier och två teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemission var fullt garanterad och tillförde ChromoGenics ca 94,1 MSEK före emissionskostnader i december.
2020 2019   2020 2019
MSEK Okt-Dec Okt-Dec   Jan-Dec Jan-Dec
Nettoomsättning 2,0 8,1 14,6 45,2
EBITDA -7,6 -20,4 -51,8 -67,0
Periodens resultat -8,9 -23,2 -62,5 -77,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,26 -5,77 -11,26 -33,83
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,66 -5,77 -5,24 -33,83
Likvida medel vid periodens slut 93,4 24,9 93,4 24,9

Händelser efter periodens utgång

 • Den 2 februari 2021 meddelades att ChromoGenics slutförhandlar med det norska byggbolaget Betonmast (AS) med Avantor (AS) som byggherre, om en order av ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO för installation i en miljöcertifierad byggnad under uppförande vid Gulhaugtorg 5 i Oslo. Ordern uppgår initialt till 23,3 MSEK och kan ökas till 25,0 MSEK genom option på ytterligare beställningar.
 • En viktig del i ChromoGenics satsning för framtiden och utveckling är anskaffning av nytt affärssystem som stöder produktionsprocessen och utveckling mot ett industriföretag.

VD har ordet

Det gångna året

Det gångna året har kännetecknats av ett intensivt fokus och arbete med att lösa tidigare kvalitetsproblem samt installation och intrimning av ny produktionsutrustning. Coronapandemin har givetvis även haft stor inverkan på bolaget och marknadsförutsättningarna. Detta har sammantaget medfört att bolagets omsättning sjunkit till motsvarande en tredjedel av omsättningen 2019. För att möta den lägre omsättningen genomfördes under mars och april en större neddragning av verksamheten vilket innebar att antalet medarbetare minskades från 39 till 24 personer. Effekterna av de genomförda åtgärderna fick fullt genomslag under den senare delen av 2020.

Under 2019 beslutade bolaget att investera i egen sputterkapacitet för att komma tillrätta med de problem i produkten ConverLight®Dynamic som orsakats av bristande kvalitet hos en av bolagets underleverantörer. Under sommaren 2020 slutfördes installationen av den första sputtermaskinen. Installationen tog längre tid än planerat, främst då coronapandemin gjorde det omöjligt för de brittiska konsulter som skulle genomföra installationen att resa till Sverige. Installationen genomfördes tack vare de egna medarbetarnas fantastiska insats. Sedan sommaren har intrimning av Sputter I pågått och i november månad etablerades processen för Volframoxid, en av de två ytbeläggningsprocesser som är nödvändiga för bolagets produkt, elektrokroma glas. Under november och december 2020 fokuserade verksamheten på att etablera processen för Nickeloxid vilket tagit lägre tid än planerat.

Under året har sälj- och marknadsaktiviteterna fokuserats på bolagets andra produkter, ConverLight®Static och ConverLight®Energy. Samtidigt har bolaget upprätthållit sina relationer med kunderna för de dynamiska glasen avseende nyinstallationer för leverans senare under 2021 och början av 2022 samt utbyte av reklamerade installationer. Arbetet har bl.a. resulterat i en order av dynamiska glas om 4,3 MSEK till en av Vasakronans fastigheter i Uppsala. Vid sidan av försäljning av de ordinarie produkterna har bolaget även startat marknadsföringen av överkapacitet i Sputter II.

Under december månad genomförde ChromoGenics en företrädesemission. Emissionen, som var fullt garanterad, innebar att bolaget tillfördes 78,3 MSEK efter emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas för de avslutande stegen i färdigställandet av såväl Sputter I som Sputter II, utveckling av den första externa hubben, utbyggnad av bolagets produktionsanläggning samt säkerställa rörelsekapital för ChromoGenics kommande expansion av verksamheten.

Inledningen på 2021 och framtiden

Under årets första månader har arbetet med att etablera Nickeloxidprocessen i Sputter I fortsatt med goda resultat.

Bolaget genomför nu den avslutande intrimningen av processen för Nickeloxid. När den processen är etablerad kommer produktion av Volframoxid och Nickeloxid att ske för att kunna genomför de slutliga hållbarhetstesterna innan ConverLight®Dynamic åter släpps på marknaden. De tester som kommer att genomföras är omfattande och genomförs under en period av 90 dagar. Under pågående testning kan bolaget löpande utvärdera produkten och kan bedöma produktens hållbarhet. Redan efter ca. 60 dagar har man därför en god uppfattning om produktens kvalitet.

Parallellt med intrimningen av processerna pågår installation av Sputter II vilken beräknas vara slutförd under första halvåret 2021. Försäljningen av den överkapacitet Sputter II innebär, har påbörjats och för närvarande bearbetas ett 35-tal potentiella kunder. Sputter I kommer att dedikeras för produktion av material för de dynamiska glasen, medan kapaciteten i Sputter II kommer att erbjudas för legotillverkning till framför allt aktörer inom elektronikindustrin och Med Tech.

Bolaget slutförhandlar f.n. en order med det norska bolaget Betonmast om leverans av ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO för installation i en miljöcertifierad byggnad under uppförande vid Gulhaugtorg 5 i Oslo. Ordern uppgår initialt till 23,3 MSEK och kan ökas till 25,0 MSEK genom option på ytterligare beställningar. Förhandlingarna förväntas avslutas under februari månad 2021. Den ordern är en del i pågående diskussioner med olika kunder med förväntade avslut inom sex månader som omfattar order om mer än 50 MSEK.

Inriktningen under 2021 är att fortsatta förflyttningen av ChromoGenics från att vara ett utvecklings-bolag till att bli ett industriföretag inom cleantech med kvalitetsprodukter för ett hållbart samhälle. Detta inbegriper att säkra kvaliteten i de dynamiska glasen och strukturera verksamheten internt för att möta kraven för en ISO 9000-certifiering bl.a. genom ett förbättrat IT stöd i form av ett nytt ERP system. Den strategiska inriktningen innebär även en förberedelse för internationell lansering av de dynamiska produkterna genom att affärsmodellen för den internationella expansionen fastställs och att rutiner för tekniköverföring till internationella partners etableras.

ChromoGenics har en klimatsmart produkt som skapar energibesparingar och ett förbättrat inomhusklimat vilket bidrar till en hållbar utveckling inom fastighetssektorn. Bolaget adresserar genom sin skalbara affärsmodell en global marknad för glas som bedöms växa till 181 mdr US$, 2024 med en årlig tillväxt om 9,3 procent.

Leif Ljungqvist, VD

 

För ytterligare information:
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter