Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016

 • Intäkter uppgick till 0,3 (0,0) MSEK genererade från ett par mindre initiala projekt, varav ett expansionsprojekt relaterat till en av de allra första projekt-ordrarna. Produkten ConverLight™ skapar stort intresse hos fastighetsägare, arkitekter och övriga aktörer inom planglasmarknaden.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,7 (-13,0) MSEK, motsvarande -0,64 (-2,01) SEK per aktie. Bolaget är ett utvecklingsbolag i fas att skifta till ett sälj- och produktionsbolag. Försäljningen är initialt låg och täcker därmed inte bolagets totala kostnader.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,5 (10,9) MSEK.
 • Redovisat eget kapital uppgick vid periodens slut till -36,0 (-10,5) MSEK.
 • Den 5 oktober varslades ett större antal anställda inom ChromoGenics. Bolaget går in i en ny fas, från att vara ett utvecklingsbolag till ett sälj- och produktionsbolag. Den 11 november sades sex personer upp och två personer hade valt att lämna bolaget efter 30 september. Omställningen skapar en mer kostnadseffektiv organisation. Omstruktureringsutgifter om 1,6 MSEK belastade resultatet. Besparingarna kommer att slå igenom succesivt under första halvåret 2017.
 • Den 16 november registrerades en ökning av aktiekapitalet genom nyemission om 7,9 MSEK, motsvarande 2 921 472 nya aktier. Totalt 4,0 MSEK inbetalades i september och 3,9 MSEK inbetalades i oktober.
 • Den 17 november 2016 registrerades en ökning av aktiekapitalet genom utnyttjande av tre teckningsoptionsprogram. Totalt nyttjades 982 602 optioner, motsvarande 982 602 nya aktier, för en summa av 2,7 MSEK.
 • Totalt antal aktier var 18 828 653 efter ovan emission och nyttjande av optioner, motsvarande ett aktiekapital om 1 882 865,30 SEK.
 • Den 21 november tillträdde Micael Hamberg positionen som COO, Chief Operating Officer, med huvudansvar för bolagets produktions- och leveransflöde, supply chain. Hamberg ingår i ledningsgruppen med fokus på kunder, kvalitet och leveransprecision.
 • I juli upptog bolaget ett lån om 5,0 MSEK från en av huvudägarna till en ränta om 5% med förfall 31 december 2016. I december 2016 förlängdes förfallodatumet till 28 februari 2017. I samband med lånet ställdes en företagsinteckning ut om 5,0 MSEK till långivaren. Lånet och räntan konverterades till aktier i den nyemission som slutfördes i början av mars 2017.
 • ChromoGenics AB hade vid balansdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sina kostnader för nästkommande 12 månader. En kortsiktig finansiering genomfördes av huvudägarna i december om 18,0 MSEK, varav 9,0 MSEK betalades i december och 9,0 MSEK i januari 2017 för att täcka finansieringsbehovet till slutförandet av nyemissionen om 117,3 MSEK då finansieringen kvittades till aktier. För ytterligare information se Kassaflöde och finansiell ställning i denna rapport.

 

Januari – december 2016

 • Intäkter uppgick till 3,0 (0,0) MSEK. Produkten ConverLight™ har kommersialiserats under året och de första leveranserna påbörjades under sommarhalvåret. Intresset är stort och ett antal diskussioner och förhandlingar pågår.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -49,5 (-43,5) MSEK, motsvarande -3,80 (-8,82) SEK per aktie.
 • Till följd av beslut vid en extrabolagsstämma i december 2015, registrerades en omvänd split 27:1 i januari 2016, varpå antal aktier efter registrering uppgick till 9 820 478.
 • Vid ett styrelsemöte 24 februari 2016 fattades beslut om emission av aktier. Nyemissionen inbringade 13,8 MSEK motsvarande 5 104 101 aktier. Emissionen registrerades i juni 2016. Totalt antal aktier efter registrering uppgick till 14 924 579.
 • Vid Bolagsstämman 20 juni 2016 omvaldes Anders Brännström, styrelseordförande, Poul Erik Schou-Pedersen, styrelseledamot och Claes-Göran Granqvist, styrelseledamot. Jerker Lundgren valdes in som styrelseledamot. Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 Vid en extra bolagsstämma den 12 januari 2017 togs beslut om bland annat:

 • Byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag
 • Sammanläggning av aktier 2:1. Totalt antal aktier efter sammanläggningen är 9 414 326 med ett aktiekapital om 1 882 865,30 SEK.
 • Ny bolagsordning 
 • Den 8 februari 2017 annonserades att bolaget ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggjorde ett Prospekt med intentionen om att genomföra en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige på 117,3 MSEK, exklusive en eventuell övertilldelning om 12,7 MSEK. I samband med offentliggörandet hade teckningsförbindelser från huvudägare samt garantier via ett garantikonsortium motsvarande 82 procent av emissionen eller 96 MSEK erhållits.
 • Den 21 februari 2017 annonserades en större order att leverera dynamiska glas till Fabege’s projekt Grand Central Sundbyberg, Stockholm.
 • Den 22 februari 2017 annonserades ett Tilläggsprospekt till prospektet daterat 8 februari 2017.
 • Den 3 mars 2017 annonserades att ChromoGenics nyemission övertecknats och kommer att tillföra bolaget ca 119 MSEK varav 117,3 MSEK motsvarar grunderbjudandet. Likvid är beräknad att erläggas den 8 mars 2017 till bolaget, exklusive emissionskostnader och kvittningar av ägarlån och garantiarvoden. Överskjutande belopp över 117,3 MSEK, kan komma att omfattas av sedvanlig marknadsstabilisering och/eller medföra utnyttjande av Övertilldelningsoptionen. Ingen tilldelning har således skett till det konsortium som garanterade emissionen med ca 41 MSEK, utöver teckningsförbindelser, upp till en total teckningsgrad om 90 procent.

Nyemissionen kommer att tillföra bolaget över 2 000 nya aktieägare. Antalet utestående aktier i ChomoGenics kommer att öka genom grunderbjudandets genomförande från 9 414 326 till 23 214 326.Handel i aktier och teckningsoptioner beräknas inledas den 23 mars 2017 förutsatt godkänd listningsansökan.

I rapporten kommenteras utvecklingen för oktober-december 2016 jämfört med samma period 2015 om inte annat anges.VD ord

Efter framgångsrik utveckling av teknologi, produkter och produktionsprocesser tar ChromoGenics nu steget fullt ut mot en kommersialisering, dessutom i ett publikt bolag.

Det är glädjande att så många har visat intresse för att teckna aktier i vårt bolag i samband med nyemissionen om 117 MSEK som övertecknades och slutfördes i början av mars. Det känns fantastiskt att inleda nästa fas i ChromoGenics. Vi ska skapa värde både för kunderna och aktieägarna samt övriga intressenter genom att i full skala lansera våra dynamiska glas som gör fastigheter mer attraktiva genom att spara energi och på ett påtagligt sätt höja inomhuskomforten. 

Vårt dynamiska glas ConverLight™ erbjuder fastighetsägare, arkitekter, byggbolag och aktörer inom glasbranschen en kostnadseffektiv solskyddslösning. Dagsljus och kontakt med omvärlden höjer komfort och välbefinnande. ConverLight™ kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Med ConverLight™ kan kundens kostnader bli lägre än med traditionella exteriöra solskydd som utsätts för sol och vind, och därmed kräver underhåll. Förutom att investeringen innebär lägre underhållskostnader, ger vår teknik en ökad energieffektivitet och inomhuskomfort. Vår teknologi och affärsmodell möjliggör även effektiv och hållbar distribution världen över.

Om man vill maximera en byggnads energieffektivitet, skulle den varken ha fönster, glasfasader eller glasade tak. Men det vi idag ser inom arkitekturen tyder på att utvecklingen går i motsatt riktning – mot mer fönster och glas. Människan behöver dagsljus och kontakt med omgivningen för att må bra och fastighetsägare och projektutvecklare vill erbjuda attraktiva fastigheter. ChromoGenics dynamiska glaslösning möjliggör kostnadseffektiv styrning av ljus- och värmeinsläpp vilket gör att energiförbrukningen för kylning kan minskas samtidigt som arkitektonisk frihet och kontakt med omvärlden görs möjlig.

Efterfrågan på dynamiska glas drivs av ökad fokus på hållbarhet. Energieffektivisering av byggnader är ett prioriterat område för att EU ska kunna uppfylla klimatmålet om att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser med 20 procent fram till år 2020. Då en stor del av energiförbrukningen totalt sett utgörs av uppvärmning och kylning av byggnader kommer byggnadssektorn att spela en avgörande roll för att uppnå klimatmålen. ConverLight™ bidrar till energicertifiering av byggnader, såsom Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.

Marknadsundersökningar visar att marknaden för dynamiska glas kan öka drastiskt under de närmaste åren drivet av energieffektiviseringsfrågor och nya möjligheter som till exempel Internet of Things (IoT). ChromoGenics är i ett mycket intressant läge där vi har goda förutsättningar att etablera bolaget som en ledande aktör på denna marknad.

Vi har redan påbörjat försäljning och produktion av vårt dynamiska glas ConverLight™ till den nordiska marknaden. Installationer har skett både i Sverige och Norge och vi har fått bekräftat att vårt erbjudande fungerar hela vägen till slutlig installation hos kund. Genom etableringen på marknaden har vi även lärt oss mycket kring leverans- och produktionsprocesser som vi kan ha nytta av i framtiden.

Omfattande resurser och mycket tid har investerats för att nå den position vi har idag. En nyligen genomförd omorganisation av verksamheten med ett tydligt verksamhetsfokus mot försäljning och produktion, skapar goda förutsättningar för fortsatt kommersialisering och framtida lönsamhet. Vi ska nu satsa på kraftig expansion genom att fortsätta investera i försäljning och produktion. Följ med på vår resa!

Thomas Almesjö, VD

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl 09.30 CET.

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolaget har cirka 20 anställda och de huvudsakliga ägarna är K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Media

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter