ChromoGenics AB (publ) Företrädesemission januari 2018

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
40,6 MSEK
Tecknings- och garantiåtaganden 
Teckningsförbindelser om cirka 1,0 MSEK och garantiåtaganden om cirka 32,0 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar cirka 81,3 procent av 40,6 MSEK.
Företrädesrätt och Uniträtter
Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2018 är registrerad som aktieägare i ChromoGenics har rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av vardera en (1) nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.
Teckningskurs
1,75 SEK per Unit, där en (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption
Teckningstid
8 – 22 januari 2018
Handel med uniträtter
8 –18 januari 2018
ISIN-koder hos Nasdaq First North
Aktien CHRO SE0009496268
Uniträtt CHRO UR SE0010739813
Betald tecknad Unit CHRO BTU SE0010739821

Kort om ChromoGenics:

ChromoGenics är en global ledare inom dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger dynamiskt solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Efterfrågan på dynamiska glas drivs bl.a. av ökad fokus på hållbarhet. Marknadsundersökningar tyder på att marknaden för dynamiska glas kommer att öka drastiskt under de närmaste åren drivet av energieffektiviseringsfrågor.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolaget har cirka 20 anställda.

Ladda ner informationsbroschyr här
Ladda ner Prospekt här
Ladda ner anmälningssedel här
Ladda ner Pressmeddelande för Prospekt avseende företrädesemission här
Ladda ner Protokoll från extra bolagsstämma här
Ladda ner Bilagor till protokoll från extra bolagsstämma här
Ladda ner Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) här
Ladda ner Pressmeddelande för Styrelsebeslut företrädesemission här

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande handlingar är tillgängliga för inspektion på Bolagets kontor (Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala) liksom i elektronisk form på Bolagets hemsida www.chromogenics.com/sv/investerare/:

  • Bolagsordning för ChromoGenics AB (publ)
  • Prospekt
  • ChromoGenics AB (publ) översiktligt granskade finansiella delårsinformation för perioden januari-september 2017
  • ChromoGenics AB (publ) reviderade redovisning för räkenskapsåret 2016, inklusive revisionsberättelse
  • ChromoGenics AB (publ) reviderade redovisning för räkenskapsåret 2015, inklusive revisionsberättelse

 

Handlingar införlivade genom hänvisning

Bolagets årsredovisningar har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3), och har granskats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna för 2015 och 2016 års årsredovisningar återfinns på sista sidan i respektive årsredovisning och införlivas i sin helhet genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Den finansiella delårsinformationen för 2017 har upprättats efter samma principer och regelverk. Den finansiella delårsinformationen har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Bolagets finansiella delårsinformation för perioden januari-september 2017, inklusive granskningsberättelse, införlivas genom hänvisning och utgör del av Prospektet. Nedan följer hänvisning till de specifika dokumenten och sidor:

Finansiell delårsinformation för perioden januari-september 2017. Resultaträkning och balansräkning återfinns på sidan 9 och 10 i den finansiella delårsinformationen, samt granskningsberättelse på sidan 7.

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016, resultaträkning (sid 20), balansräkning (sid 21-22), förändringar i eget kapital (sid 23), redovisningsprinciper och upplysningar i noter (sid 25-37), samt revisionsberättelse (sid 38-39).

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015, resultaträkning (sid 6), balansräkning (sid 7-8), not 16 över förändringar i eget kapital (sid 20), redovisningsprinciper och upplysningar i noter (sid 9-22), samt revisionsberättelse (sista sidan).

IR kontakt

Lars Ericsson
CFO & Head of Communications
+46 705 497 644
Email

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter