ChromoGenics AB (publ) Företrädesemission februari-mars 2020

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
100,6 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden 
Teckningsförbindelser om cirka 4,3 MSEK och garantiåtaganden om cirka 71,2 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar cirka 75 procent av 100,6 MSEK.

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 14 februari 2020 är registrerad som aktieägare i ChromoGenics har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs

0,25 SEK per aktie

Teckningstid
19 februari – 4 mars 2020

Handel med teckningsrätter

19 februari – 4 mars 2020

Handel med BTA

19 februari 2020 fram tills senare datum som meddelas i samband med emissionens registrering hos Bolagsverket.

ISIN-koder hos Nasdaq First North Growth Market

Aktien CHRO SE0009496268

Teckningsrätt CHRO TR SE0013775533

Betald tecknad aktie CHRO BTA SE0013775541

Ladda ner informationsbroschyr här
Ladda ner Prospekt här
Ladda ner anmälningssedel utan stöd av teckningsrätt här
Ladda ner anmälningssedel med stöd av teckningsrätt här
Ladda ner Pressmeddelande för Prospekt avseende företrädesemission här
Ladda ner Protokoll från extra bolagsstämma här
Ladda ner Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) här
Ladda ner Pressmeddelande för kommuniké från extra bolagsstämma   här

Dokument tillgängliga för granskning

  • Bolagets registreringsbevis, stiftelseurkund, bolagsordning samt den historiska finansiella informationen som föreligger för Bolaget för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av detta prospekt finns tillgängliga i pappersform på Bolagets huvudkontor med adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala. Kopior av handlingarna kan under hela Prospektets giltighetstid erhållas från eller granskas på ChromoGenics huvudkontor under ordinarie kontorstid på vardagar. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.chromogenics.com.

Dokument som införlivas genom hänvisning

  • Bolagets bokslutskommuniké 2019 samt de finansiella rapporter i Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 utgör en del av detta prospekt och ska läsas som en del härav. Till dessa rapporter görs hänvisningar enligt följande.
  • Årsredovisning 2017: förvaltningsberättelse (s. 19–26), resultaträkning (s. 27), balansräkning (s. 28–29), förändring i eget kapital (s. 30), kassaflödesanalys (s. 31), noter (s. 32–44) och revisionsberättelse (s. 46–47).
  • Årsredovisning 2018: förvaltningsberättelse (s. 15-20), resultaträkning (s. 27), balansräkning (s. 28–30), förändring i eget kapital (s. 30), kassaflödesanalys (s. 31), noter (s. 33–44) och revisionsberättelse (s. 47–49).
  • Bokslutskommuniké 2019: resultaträkning (s. 11), balansräkning (s. 12), kassaflödesanalys (s. 13) och noter (s. 14).
  • Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberättelse är fogad till respektive årsredovisning. Delårsrapporten för perioden januari – mars 2019 har inte granskats av Bolagets revisor. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar och delårsrapport har ingen information i prospektet granskats av Bolagets revisor. De delar av den finansiella informationen som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i prospektet.
  • Utöver vad som anges i detta prospekt har inga väsentliga händelser inträffat från tiden för offentliggörande av Bolagets bokslutskommuniké 2019 till tiden för offentliggörandet av detta prospekt.
IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter