Aktieinformation

ChromoGenics AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

Bolagets aktier är listad på First North vid Nasdaq Stockholm sedan den 23 mars 2017.

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Aktiekapitalet uppgick den 2 september 2019 till 74 950 557,573 kr fördelat på 374 752 768 aktier med ett kvotvärde om 0,2 kr per aktie.
ChromoGenics aktier och teckningsoptioner handlas på NASDAQ First North Stockholm.

Handelsinformation

Aktien
ISIN-kod: SE0009496268

LEI-kod: 549300ULKN252K60BG25

Kortnamn: CHRO

Endast ett aktieslag finns.

Teckningsoptioner serie TO2

ISIN-kod: SE0010662395

Kortnamn: CHRO TO2

Teckningsperiod: 10-31 januari 2020

Utdelningspolicy

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av Styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer Styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

ChromoGenics befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har Styrelsen för avsikt att fortsätta låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.

Ägarstruktur

Varje aktie i ChromoGenics medför en (1) röst vid bolagsstämman.
Största ägarna per 30 septemberi 2019

 

Aktieägare2019-09-30_

Optionsprogram

Optionsprogram_Sve_1

1) Båda optionsprogrammen ingår i unit-emission med rätt att teckna en aktie och en teckningsoption, riktad till nyckelpersoner inom bolaget och vissa ägare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Som resultat av företrädesemissionen genomförd i januari 2018 har teckningsoptionerna omräknats så att varje teckningsoption berättigar till teckning av 1,03 aktier till en teckningskurs om 5,22 SEK innan respektive förfallodatum (tidigare 1 aktie med teckningskurs 5,40 SEK).

2) I samband med förvärvet av inkråmet av I-window International AB utgavs 2 000 000 teckningsoptioner till I-window International AB som registrerades hos Bolagsverket den 12 september 2018. Teckningsoptionerna kan utövas till 2 SEK/aktie och löper till och med den 31 december 2021.

Optionsprogram SVE_2

1) Teckningsoptionerna tillkom vid företrädesemission genomförd under januari 2018.  18 974 669 teckningsoptioner (TO2) registrerades hos Bolagsverket den 21 februari 2018. En (1) teckningsoption (TO2) ger rätt till att teckna en (1) ny aktie till 3,50 SEK under perioden 10-31 januari 2020.

Till följd av de genomförda nyemissionerna i februari 2019 och under juli 2019 har villkoren från de tidigare utgivna teckningsoptionerna (TO2) räknats om. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption av serien TO2 till teckning av 2,02 aktier om 1,74 SEK. Maximalt kan 38 365 925 nya aktier emitteras med stöd av teckningsoptionerna vilket motsvarar en utspädning på 11,1 procent. Vid fullt utnyttjande kommer bolaget att tillföras ytterligare 66,7 MSEK.

Certified Adviser

Erik Penser Bank
telefon: 08-463 83 00
e-post: certifiedadviser@penser.se

 

IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter