ChromoGenics till börsen

ChromoGenics AB (publ) ansöker om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North.
Teckningstid: 9 – 24 februari 2017
Likvid: omkring den 6 mars 2017
Notering: omkring den 23 mars 2017

Kort om ChromoGenics:

ChromoGenics är en global ledare inom dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger dynamiskt solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Efterfrågan på dynamiska glas drivs bl.a. av ökad fokus på hållbarhet. Marknadsundersökningar tyder på att marknaden för dynamiska glas kommer att öka drastiskt under de närmaste åren drivet av energieffektiviseringsfrågor.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolaget har cirka 20 anställda.

Ladda ner informationsbroschyr här
Ladda ner Prospekt här
Ladda ner Tilläggsprospekt här

Ladda ner anmälningssedel här
Ladda ner Pressmeddelande IPO här

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande handlingar är tillgängliga för inspektion på Bolagets kontor (Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala) liksom i elektronisk form på Bolagets hemsida (www.chromogenics.com):

Bolagsordning för ChromoGenics AB (publ)
Prospekt
ChromoGenics AB (publ) översiktligt granskade finansiella delårsinformation för perioden januari-september 2016
ChromoGenics AB (publ) reviderade redovisning för räkenskapsåret 2014, inklusive revisionsberättelse
ChromoGenics AB (publ) reviderade redovisning för räkenskapsåret 2015, inklusive revisionsberättelse

Handlingar införlivade genom hänvisning

Bolagets årsredovisningar har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3), och har granskats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna för 2014 och 2015 års årsredovisningar återfinns på sista sidan i respektive årsredovisning och införlivas i sin helhet genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Den finansiella delårsinformationen för 2016 har upprättats efter samma principer och regelverk. Den finansiella delårsinformationen har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Bolagets finansiella delårsinformation för perioden januari-september 2016, inklusive granskningsberättelse, införlivas genom hänvisning och utgör del av Prospektet. Nedan följer hänvisning till de specifika dokumenten och sidor:

Finansiell delårsinformation för perioden januari-september 2016. Resultaträkning och balansräkning återfinns på sidan 9 och 10 i den finansiella delårsinformationen, samt granskningsberättelse på sidan 7.

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015, resultaträkning (sid 6), balansräkning (sid 7-8), not 16 över förändringar i eget kapital (sid 20), redovisningsprinciper och upplysningar i noter (sid 9-22), samt revisionsberättelse (sista sidan).

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014, resultaträkning (sid 6), balansräkning (sid 7-8), not 15 över förändringar i eget kapital (sid 20), redovisningsprinciper och upplysningar i noter (sid 9-22), samt revisionsberättelse (sista sidan).

Länk till nordnet:

Länk för kunder i Skandiabanken:

Länk till Avanza:
Logga in på ditt konto och välj Mina sidor/Nyemissioner & Introduktioner/Övriga Erbjudanden

Övriga tecknar via Aktieinvest (även med bank-id)

Teckna aktier i ChromoGenics

IR kontakt

Lars Ericsson
CFO & Head of Communications
+46 705 497 644
Email

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter