Bolagsstyrningen

Bolaget har att iaktta Aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen har provat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har Styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av Styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. First North vid Nasdaq Stockholm utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

Bolagsstyrningsstruktur

Bolagsstruktur

Organisation

ChromoGenics AB (publ) är det enda bolaget. Det finns ännu inga dotterbolag inom en koncern. Organisationen är strukturerad enligt följande:

Organisation

Ägarstyrning och styrelserepresentation

ChromoGenics Styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets största ägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsens arbete

ChromoGenics Styrelse ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

ChromoGenics Styrelse består för närvarande av sex ledamöter, inklusive ordföranden, och utgör en blandning av högt kvalificerade personer med imponerande teknikutveckling kombinerat med kompetens inom tillväxtbolag och kommersialisering.

Styrelsens arbete styrs av Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och den arbetsordning som ChromoGenics Styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Under 2017 ägde 19 protokollförda styrelsemöten rum. Vid mötena diskuterade Styrelsen Bolagets framtida utveckling, ekonomisk utveckling, budget, finansiering samt sedvanlig uppföljning av verksamheten i Bolaget.

IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter