Bolagsordning

Bolagsordning för ChromoGenics AB
556630-1809

Adopted at the extra general meeting on December 15, 2017

§ 1 Firma
Bolagets firma är ChromoGenics AB (pubI). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av foliebaserade produkter med elektrisk styrbar ljusgenomsläpplighet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Number of shares
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisor
Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 01.01 – 12.31.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 12 januari 2017

Articles of association, ChromoGenics (pdf)

IR kontakt

Lars Ericsson
CFO & Head of Communications
+46 705 497 644
Email

  • co-fin-emh_logotyp

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter