Bolagsordning

Bolagsordning för ChromoGenics AB
556630-1809

§ 1 Firma
Bolagets firma är ChromoGenics AB (pubI). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av foliebaserade produkter med elektrisk styrbar ljusgenomsläpplighet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisor
Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 7 augusti 2019

 

IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter