ChromoGenics AB (publ) Företrädesemission november-december 2020

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
94,1 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden 
Teckningsförbindelser om cirka 5,0 MSEK och garantiåtaganden om cirka 89,1 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar 100 procent av 94,1.

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 20 november 2020 är registrerad som aktieägare i ChromoGenics har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs

66,50 SEK per unit, motsvarande 9,50 SEK per aktie

Teckningstid
25 november – 9 december 2020

Handel med teckningsrätter

25 november – 7 december 2020

Handel med BTA

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 25 november 2020 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att Bolagsverket registrerat emission. Sådan registrering uppskattas ske omkring vecka 53, 2020.

ISIN-koder hos Nasdaq First North Growth Market

Aktien CHRO SE0009496268

Uniträtt CHRO UR. ISIN: SE0015195326

Betald uniträtt CHRO BTU. ISIN: SE0015195334

Teckningsoption CHRO TO 3. ISIN: SE0015195367

Ladda ner Emissionsfolder här
Ladda ner Prospekt här
Ladda ner Anmälningssedel utan stöd här
Ladda ner Anmälningssedel med stöd här
Ladda ner Pressmeddelande här
Ladda ner Revisorsyttrande här
Ladda ner Tilläggsprospekt här

Dokument tillgängliga för granskning

 • Bolagets registreringsbevis, stiftelseurkund, bolagsordning samt den historiska finansiella informationen som föreligger för Bolaget för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av detta prospekt finns tillgängliga i pappersform på Bolagets huvudkontor med adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala. Kopior av handlingarna kan under hela Prospektets giltighetstid erhållas från eller granskas på ChromoGenics huvudkontor under ordinarie kontorstid på vardagar. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.chromogenics.com.

Dokument som införlivas genom hänvisning

Årsredovisningen 2018

 • Bolagets resultaträkning (sidan 27)
 • Bolagets balansräkning (sidorna 28 – 29)
 • Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 30)
 • Bolagets kassaflödesanalys (sidan 31)
 • Noter (sidorna 33 – 43)
• Revisionsberättelse (sidorna 47 – 49)

Årsredovisningen 2019:

 • Bolagets resultaträkning (sidan 28)
 • Bolagets balansräkning (sidorna 29 – 30)
 • Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 31)
 • Bolagets kassaflödesanalys (sidan 32)
 • Noter (sidorna 33 – 48)
 • Revisionsberättelse (sidorna 54 – 55)

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020:

 • Bolagets resultaträkning (sidan 10)
 • Bolagets balansräkning (sidan 11)
 • Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 12)
 • Bolagets kassaflödesanalys (sidan 12)
 • Noter (sidorna 13 – 15)
IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Subscribe

Subscribe to our news