ChromoGenics AB (publ) Företrädesemission januari-februari 2019

Kort om ChromoGenics:

ChromoGenics erbjuder dynamiskt, inbyggt solskydd för fönster och fasadglas. ConverLight anpassar ljusgenomsläppet för högsta komfort och energieffektivitet. I-Window är ett statiskt solskyddsglas av världsklass till ett konkurrenskraftigt pris.

De 4 viktigaste drivkrafterna för ChromoGenics:

  • Inomhuskomforten: Behåll utsikten men blockera oönskat solljus och värmeinslag
  • Designen: full arkitektonisk frihet för fasader utan markiser och jalusier
  • Energieffektivisering: Väsentligt mindre behov av luftkonditionering – som enligt the Economist1 är en av de stora miljöbovarna i vår tid
  • Priset: glas med integrerade solskydd är kostnadseffektivare än alternativen över tid
företrädesemmision_v2

KONTOR SORTLAND, NORGE Holmøy Maritime AS 239 m2 | ConverLight®

Ladda ner informationsbroschyr här 
Ladda ner Prospekt här
Ladda ner tilläggsprospekt här
Ladda ner anmälningssedel  här
Ladda ner Pressmeddelande för Prospekt avseende företrädesemission här
Ladda ner Protokoll från extra bolagsstämma här
Ladda ner Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) här
Ladda ner Pressmeddelande för Styrelsebeslut företrädesemission här

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
77,7 MSEK
Tecknings- och garantiåtaganden 
Teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK och garantiåtaganden om cirka 58,9 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar cirka 78 procent av 77,7 MSEK. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässiga säkerheter för dessa åtaganden.
Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2019 är registrerad som aktieägare i ChromoGenics har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckning utan företräde

Teckning utan företräde sker på Särskild anmälningssedel eller elektroniskt via [www.aktieinvest.se/chromogenics2019]. Om du vill åberopa förtur och ditt aktieinnehav är förvaltarregistrerat måste teckning ske enligt din förvaltares rutiner.

Teckningskurs
0,60 SEK per aktie

Teckningstid
28 januari – 15 februari 2019

Handel med teckningsrätter
28 januari – 13 februari 2019

Handel med BTA

28 januari 2019 fram tills senare datum som meddelas i samband med emissionens registrering.

ISIN-koder hos Nasdaq First North
Aktien CHRO                               SE0009496268

Teckningsrätt CHRO TR               SE0012194454

Betald tecknad aktie CHRO BTA SE0012194462

Dokument som införlivas genom hänvisning

Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2018 samt de finansiella rapporter i Bolagets årsredovisningar för räkenskapsår­en 2016 och 2017 utgör en del av prospektet och ska läsas som en del härav. Ladda ner dessa dokument här.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande handlingar är tillgängliga för inspektion på Bolagets kontor (Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala) samt webbplats www.chromogenics.com. Kopior kan erhållas från eller granskas på kontoret under ordinarie kontorstid på vardagar under hela Prospektets giltighetstid:

  • Registreringsbevis
  • Stiftelseurkund
  • Bolagsordning för ChromoGenics AB (publ)
  • ChromoGenics AB (publ) reviderade redovisning för räkenskapsåret 2017, inklusive revisionsberättelse
  • ChromoGenics AB (publ) reviderade redovisning för räkenskapsåret 2016, inklusive revisionsberättelse

1 Rebirth of the Cool: How to make air conditioning more sustainable, Aug 25th 2018

IR Contact
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Subscribe

Subscribe to our news