Företrädesemission juni-juli 2019

ChromoGenics är pionjärer inom prestandaglas för fasader och har tre produktkategorier under varumärket ConverLight. Dynamiskt glas som skiftar ton beroende på solinstrålningen. Statiskt glas med inbyggt solskydd. Och designade panelglas med solceller. Det totala fasadkonceptet bidrar till minskad energiåtgång, arkitektonisk designfrihet och högre inomhuskomfort.
Sedan januari har offertstocken tredubblats till 331 MSEK. Nu förvärvas en tysk produktionsanläggning för att möta den växande efterfrågan. Företrädesemissionen genomförs för att finansiera köpet.

De 4 viktigaste drivkrafterna för ChromoGenics

Inomhuskomforten
Behåll utsikten men blockera oönskat solljus, värmeinslag och UV-strålning
Designen
Full arkitektonisk frihet för fasader utan markiser och jalusier
Energibesparingen
Väsentligt mindre behov av luftkonditionering samt en möjlighet att förvandla fasaden till en greentech-investering.
Enligt FN står byggnader för nästan 40 % av alla koldioxidutsläpp i världen.
Priset
Glas med integrerade solskydd är kostnadseffektivare än alternativen över tid

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
86,4 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden 
Teckningsförbindelser om cirka 0,7 MSEK och garantiåtaganden om cirka 74 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar cirka 85 procent av 86,4 MSEK.

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 24 juni 2019 är registrerad som aktieägare i ChromoGenics har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs

0,50 SEK per aktie

Teckningstid
26 juni – 15 juli 2019

Handel med teckningsrätter

26 juni – 10 juli 2019

Handel med BTA

26 juni 2019 fram tills senare datum som meddelas i samband med emissionens registrering.

ISIN-koder hos Nasdaq First North

Aktien CHRO SE0009496268

Teckningsrätt CHRO TR SE0012740181

Betald tecknad aktie CHRO BTA SE0012740199

Ladda ner informationsbroschyr här
Ladda ner Prospekt här
Ladda ner Tilläggsprospekt här
Ladda ner anmälningssedel  här
Ladda ner Pressmeddelande för Prospekt avseende företrädesemission här
Ladda ner Protokoll från extra bolagsstämma här
Ladda ner Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) här
Ladda ner Pressmeddelande för kommuniké från extra bolagsstämma   här

Dokument tillgängliga för granskning

  • Bolagets registreringsbevis, stiftelseurkund, bolagsordning samt den historiska finansiella informationen som föreligger för Bolaget för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av detta prospekt finns tillgängliga i pappersform på Bolagets huvudkontor med adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala. Kopior av handlingarna kan under hela Prospektets giltighetstid erhållas från eller granskas på ChromoGenics huvudkontor under ordinarie kontorstid på vardagar. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.chromogenics.com.

Dokument som införlivas genom hänvisning

  • Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2019 samt de finansiella rapporter i Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 utgör en del av detta prospekt och ska läsas som en del härav. Till dessa rapporter görs hänvisningar enligt följande.
  • Årsredovisning 2017: förvaltningsberättelse (s. 19–26), resultaträkning (s. 27), balansräkning (s. 28–29), förändring i eget kapital (s. 30), kassaflödesanalys (s. 31), noter (s. 32–44) och revisionsberättelse (s. 46–47).
  • Årsredovisning 2018: förvaltningsberättelse (s. 15-20), resultaträkning (s. 27), balansräkning (s. 28–30), förändring i eget kapital (s. 30), kassaflödesanalys (s. 31), noter (s. 33–44) och revisionsberättelse (s. 47–49).
  • Delårsrapport januari – mars 2019: resultaträkning (s. 9), balansräkning (s. 10), kassaflödesanalys (s. 11) och noter (s. 11).
  • Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberättelse är fogad till respektive årsredovisning. Delårsrapporten för perioden januari – mars 2019 har inte granskats av Bolagets revisor. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar och delårsrapport har ingen information i prospektet granskats av Bolagets revisor. De delar av den finansiella informationen som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i prospektet.
  • Utöver vad som anges i detta prospekt har inga väsentliga händelser inträffat från tiden för offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2019 till tiden för offentliggörandet av detta prospekt.
IR Contact
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

WATCH THE MOVIE

VASAKRONAN UPPSALA ABOUT CHROMOGENICS

Subscribe

Subscribe to our news