Kommuniké årsstämma 2017 i ChromoGenics AB (publ)

Regulatorisk information
  • 2017-05-10
  • Pressmeddelande
ChromoGenics AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2017 i Uppsala.

Årsredovisning och resulta
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade förlusten om totalt 38 190 527 SEK överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. 


Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.


Styrelse- och revisorsarvoden
Beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är i) anställd i bolaget, ii) grundare eller huvudägare i bolaget, eller iii) utsedd av eller närstående till grundare eller huvudägare i bolaget, ska utgå med 100.000 SEK för ordinarie ledamot och 150.000 SEK för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.


Val av styrelse och revisor
Som ett led i att stärka kompetensen i bolaget valdes Peter Gustafson och Mari Broman till nya ledamöter av styrelsen. Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist, Jerker Lundgren och Poul Erik Schou-Pedersen omvaldes såsom ledamöter.


Beslut om valberedning
Bolagsstämman beslutade att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2018 ska ha en valberedning som ska ge förslag på t.ex. styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.


Emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan användas för att ge ut högst 2 321 432 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av antalet aktier.


ChromoGenics AB (publ)
Uppsala, 10 maj 2017
Styrelsen

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl 16.00 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!