Meddelande om stabiliseringsåtgärder i ChromoGenics under perioden 23 mars – 21 april 2017 på Nasdaq First North Stockholm

Regulatorisk information
  • 2017-04-24
  • Pressmeddelande
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

ChromoGenics AB (publ) meddelar att Erik Penser Bank AB (”EPB”) avslutat stabiliseringsåtgärder i ChromoGenics aktier på Nasdaq First North Stockholm.
Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna i ChromoGenics AB på Nasdaq First North Stockholm inleddes den 23 mars 2017 och avslutades den 21 april 2017. Under perioden har stabiliseringsförvärvs skett av totalt 121 312 aktier. Stabiliseringsperioden är avslutad och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan:

Stabiliseringsinformation
Emittent: ChromoGenics AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN SE0009496268)
Utfall i Erbjudandet: 13 921 312 aktier varav stabilisering högst 121 312 aktier
Erbjudandepris: 8,50 SEK per aktie
Ticker: CHRO
Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner
  Pris   Pris     Pris
(genom-
Datum Kvantitet (högsta) (lägsta) snitt)   Valuta Handelsplats
2017-03-23  85 500 8,20 6,30 6,71   SEK Nasdaq First North
2017-03-24    2 000   6,20   6,20   6,20   SEK   Nasdaq First North
2017-03-27   12 000   6,80   6,30   6,60   SEK   Nasdaq First North
2017-03-28    5 000   6,50   6,35   6,44   SEK   Nasdaq First North
2017-03-29  812 6,55 6,40 6,46   SEK Nasdaq First North
2017-03-30 - - - - - -
2017-03-31 - - - - - -
2017-04-03 - - - - - -
2017-04-04 - - - - - -
2017-04-05 2 000 7,20 7,20 7,20   SEK Nasdaq First North
2017-04-06 - - - - - -
2017-04-07 4 000 7,35 7,25 7,30   SEK Nasdaq First North
2017-04-10 1 000 7,25 7,25 7,25   SEK Nasdaq First North
2017-04-11 9 000 7,40 7,30 7,34   SEK Nasdaq First North
2017-04-12 - - - - - -
2017-04-13 - - - - - -
2017-04-18 - - - - - -
2017-04-19 - - - - - -
2017-04-20 - - - - - -
2017-04-21 - - - - - -


G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till ChromoGenics samt utsedd Certified Adviser.

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

Viktig information
Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ChromoGenics.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!