Meddelande om stabiliseringsåtgärder i ChromoGenics under perioden 23 – 31 mars 2017 på Nasdaq First North Stockholm

Regulatorisk information
  • 2017-04-03
  • Pressmeddelande
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i ChromoGenics under perioden 23 – 31 mars 2017 på Nasdaq First North Stockholm

ChromoGenics AB (publ) meddelar att Erik Penser Bank AB (”EPB”) utfört stabiliseringsåtgärder i ChromoGenics aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om teckning av nyemitterade aktier i ChromoGenics och noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Stockholm, OTC marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. EPB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på EPB är Anders Kappling, tel: +46 8 463 80 00.

Stabiliseringsinformation
Emittent: ChromoGenics AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN SE0009496268)
Utfall i Erbjudandet: 13 921 312 aktier varav stabilisering högst 121 312 aktier
Erbjudandepris: 8,50 SEK per aktie
Ticker: CHRO
Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)
Stabiliseringstransaktioner

Datum              Kvantitet       Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnitt)
2017-03-23      85 500          8,20               6,30             6,71                    
2017-03-24      2 000            6,20               6,20             6,20                    
2017-03-27      12 000          6,80               6,30             6,60                    
2017-03-28      5 000            6,50               6,35             6,44                    
2017-03-29      812               6,55               6,40             6,46                    
2017-03-30      -                    -                     -                   -                         
2017-03-31      -                    -                     -                   -                         

Valuta för alla transaktioner ovan: SEK
Handelsplats för alla transaktioner ovan: Nasdaq First North

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till ChromoGenics samt utsedd Certified Adviser. 

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2017 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med 
G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

Viktig information
Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ChromoGenics.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!