ChromoGenics aktie och Teckningsoption TO1 handlas från och med idag på Nasdaq First North Stockholm

Regulatorisk information
  • 2017-03-23
  • Pressmeddelande
Aktier och teckningsoptioner i ChromoGenics AB (publ) handlas från och med idag den 23 mars på Nasdaq First North Stockholm. ChromoGenics är en ledande leverantör av dynamiska glas med kontrollerbart solskydd. Bolaget fokuserar på fönster- och fasadglas för kommersiella byggnader och riktar sig till arkitekter, fastighetsägare och byggföretag.

Totalt emitteras i inom ramen för den nyligen genomförda nyemissionen (”Erbjudandet”) 13 800 000 aktier och 13 921 312 TO1. Antalet aktier kan komma att utökas med maximalt 121 312 stycken för det fall den beslutade övertilldelningsoptionen skulle utnyttjas till fullo.

Priset per ”Unit” i Erbjudandet bestående av en aktie och en TO1 uppgår till 8,50 kronor, motsvarande en emissionslikvid om 117,3 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Efter Erbjudandets genomförande uppgår antalet utestående aktier i ChromoGenics till 23 214 326 stycken, före ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen. Aktierna i Erbjudandet omfattar därmed cirka 59,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och marknadsvärdet på Bolagets aktier uppgår till cirka 197,3 miljoner kronor.

Aktiens kortnamn är CHRO, ISIN-kod: SE0009496268?Teckningsoptionens kortnamn är CHRO TO1, ISIN-kod: SE0009554470

Villkor för CHRO TO1 är att innehav av fyra (4) TO1 ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i ChromoGenics till kursen 10,20 kronor under perioden 1-31 maj 2018. Sista dag för handel med TO1 är den 29 maj 2018.

Huvudägarna K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S kommer efter genomförandet av Erbjudandet att kvarstå som de största aktieägarna i ChromoGenics varvid K-Svets Venture AB kommer inneha cirka 22 procent och New Energy Solutions II K/S cirka 19 procent av aktierna i Bolaget. Inom ramen för Erbjudandet har huvudägarna konverterat brygglån om cirka 23,2 miljoner kronor motsvarande 2 725 443 Units.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till ChromoGenics samt utsedd Certified Adviser inför listning på Nasdaq First North Stockholm. 

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl 08.30 CET.

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) noteras på Nasdaq First North Stockholm från och med 23 mars 2017.
G&W Fondkommission är utsedd Certified Adviser. www.chromogenics.com

Viktig information

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Erik Penser Bank komma att genomföra åtgärder som stabiliserar eller bibehåller aktiernas kurs. Teckningsoptionerna kommer inte i något fall omfattas av eventuella stabiliseringsåtgärder. Dessa stabiliseringsåtgärder kommer inte att genomföras till högre priser än priset i Erbjudandet, 8,50 SEK. Sådan stabilisering syftar till att stödja marknadspriset på aktierna i syfte att balansera det eventuella säljtryck som kan komma att finnas och kan komma att genomföras under en period från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North till och med dagen som faller 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsåtgärder innefattar transaktioner som stabiliserar, upprätthåller eller på annat sätt påverkar marknadspriset på aktierna. Stabiliseringstransaktioner utgörs av vissa bud eller köp som görs i syfte att förhindra eller fördröja en nedgång i aktiernas marknadspris. Erik Penser Bank är inte skyldigt att vidta stabiliseringsåtgärder. Det finns således ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Om stabiliseringsåtgärder vidtas kan åtgärderna när som helst komma att upphöra efter Erik Penser Banks beslut utan föregående meddelande. Erik Penser Banks förvärv av aktier i samband med stabiliseringsåtgärder, kan på Erik Penser Banks begäran neutraliseras genom en minskad övertilldelning. Stabiliseringsåtgärder ska inte sammantaget kunna medföra att Erik Penser Bank totalt förvärvar mer än 121 312 aktier. Neutralisering genom minskad övertilldelning kan få till följd att antalet utgivna teckningsoptioner kan överstiga antalet utgivna aktier till följd av Erbjudandet med upp till 121 312 stycken. Senast en vecka efter slutet på perioden under vilken stabiliseringsåtgärder kan vidtas kommer det att offentliggöras av Erik Penser Bank huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes eller inte, det datum då stabiliseringsåtgärder inleddes, det datum då sista stabiliseringsåtgärden utfördes och det prisintervall inom vilket stabiliseringsåtgärder utfördes (för vart och ett av de datum under vilka stabiliserings åtgärder utfördes).

PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!