PRESENTATIONS

Investment Day Stockholm Jan 19, 2018

Shareholders Day Gothenburg Nov 27, 2017

Redeye Technology Seminar Nov 23, 2017


Ecosummit London Nov 22, 2017

Shareholders Day Stockholm Nov 13, 2017 (Swe)

ChromoGenics Dynamic Glass 2017

Shareholders Evening Stockholm
Feb 13, 2017

CEO Presentation Shareholders Evening Stockholm Feb 13, 2017.pdf